Zmluvy sú dôležitou súčasťou každého predaja či kúpy akéhokoľvek druhu

Dnes sú ľudia vlastníkmi mnohých vecí, od hnuteľných až po veľké stavby, pričom kúpa a predaj nehnuteľností je dosť riskantná činnosť, ak nie sme dostatočne obozretní a vopred pripravení. Pri kúpe totiž ide o vysoké sumy peňazí, preto je ostražitosť namieste. Mnohých predmetov, ktoré vlastníme, sa totiž po nejakom čase snažíme zbaviť a predaj záujemcovi je jedna z možností. Kúpno-predajné zmluvy majú svoje presné pravidlá čo v nich musí byť uvedené, aby boli právne v poriadku a aby ste ich v prípade nutnosti mohli aj použiť na vymáhanie svojich práv. Môže sa stať, že ak predávate nejakú hnuteľnú vec, môžete v zmluve uviesť požiadavku, že vám nový majiteľ vec do určeného dátumu túto vec vráti, samozrejme, vy mu takisto vrátite sumu, za ktorú ju od vás kúpil. Takáto zmluva sa nazýva spätná kúpa pri kúpnej zmluve a vy na to máte právo, musíte však vypracovať a podpísať zmluvu, ktorej vzor vám priblížime.

S odbornou pomocou si budete istejší

Kúpna zmluva – motorové vozidlo, spätná kúpa Ezmluva

Zmluvné strany:

1/ Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Štátna príslušnosť:

(v ďalšom texte už len „predávajúci“)

a

2/ Meno a priezvisko:

Bydlisko:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Štátna príslušnosť:

(v ďalšom texte len „kupujúci“)

Písomné vypracovanie zmluvy je nutnosť

Spolu ako „zmluvné strany“ alebo samostatne ako „zmluvná strana“ uzatvorili túto Kúpnu zmluvu v zmysle ust. § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení po splnení nasledovných podmienok:

  • Uvedú sa údaje o vlastníkovi veci, jeho vzťah k nej, jej popis,
  • Uvedú predmet predaja, dohodnutú cenu aj slovom
  • Potvrdia spôsob úhrady sumy
  • Predávajúci zodpovedá za platnosť údajov k danej veci, nemá na veci žiadne bremená, vec je funkčná, v opačnom prípade treba kupujúceho na to upozorniť
  • Vyhlásenie kupujúceho, že sa so stavom veci oboznámil a takto ju chce kúpiť
  • Dohodu o spätnej kúpe predmetnej veci a finančnom vyrovnaní v určenom období
  • Zmluvu vypracovať v 2 rovnopisoch, je platná odo dňa podpisu oboma stranami
  • Vyhlásenie oboch strán, že zmluvu podpisujú dobrovoľne a všetkému rozumejú
  • Na záver uvedú dátum a podpis oboch zúčastnených strán